Webstránka ZOF.sk (zmluvy, objednávky, faktúry) vznikla ako reakcia zákon č. 546/2010  Z.z., ktorý ukladá povinným osobám (v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o  slobodnom prístupe k informáciám) zverejňovať určité typy zmlúv, objednávky tovarov a  služieb a dodávateľské faktúry, s účinnosťou od 1.1.2011.

Pre každý subjekt, ktorý prejaví záujem o zverejňovanie predmetných dokumentov na webstránke, je vytvorená samostatná subdoména v tvare
http://organizacia.zof.sk a taktiež samostatný prístup k publikačnej časti webstránky. Vyplnením jednoduchého formulára a nahratím elektronickej verzie dokumentu je predmetný dokument zverejnený.

Návštevník webstránky potom vidí zoznam takto publikovaných dokumentov vo verejnej časti v prehľadnej tabuľke.

Pre vyhľadávanie určitých typov dokumentov je možné použiť jednoduchý filter, ako aj základné členenie na zmluvy, objednávky a faktúry.

Vyhľadávanie umožňuje transparentne porovnávať ceny tovarov a služieb, čo je ďalším cieľom zverejňovania.

Povinne zverejňovanou zmluvou nie je:
  • služobná zmluva
  • pracovná zmluva a dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru
  • zmluva týkajúca sa burzových obchodov a ich sprostredkovania
  • odplatná zmluva týkajúca sa cenných papierov
  • zmluva uzavretá v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva
  • zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie ochrany a bezpečnosti v miestach, kde sa vykonáva väzba alebo trest odňatia slobody
  • zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie potrieb cudzích zastupiteľských úradov v Slovenskej republike a zabezpečenie činnosti zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí

Vzorovú webstránku nájdete na adrese http://test.zof.sk